සිංහල : English : தமிழ்


ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය


2022/23 මහ කන්නයේ බඩඉරිඟු වගාවට රසායනික පොහොර ලබා දීම සඳහා ගොවීන් ලියාපදිංචි කිරීම

අප අමතන්න (තාක්ෂණික සහය සඳහා) - 0113 452 990
Copyright 2022 © Department of Agrarian Development – All Rights Reserved